Firefighter Old Bw 1920X800

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Share

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Att vara en brandman innebär att du åsidosätter din egen säkerhet för att hjälpa till att rädda andra. Det betyder att du är villig att ta risker, även om det innebär att du utsätter dig själv för fara när det krävs av dig. Det innebär också att du utsätter dig för osynliga hot i form av giftiga kemikalier som kan orsaka jobbrelaterade långvariga/kroniska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, lungskador och cancer.

Ökad risk för cancer bland brandmän. Källa: Firefighter Cancer Support Network

Cancer är den främsta dödsorsaken bland brandmän. Enligt data från Firefighter Cancer Support Network (aktiv i USA och Kanada) stod cancer för 66 % av dödsfallen bland brandmän mellan 2002 och 2019. Brandmän löper även 9 % högre risk att diagnostiseras med cancer och 14 % högre risk att dö i cancer än den genomsnittliga befolkningen. Och enligt Professor Anna Stec vid University of Central Lancashire är antalet dödsfall i cancer bland brandmän som är yngre än 75 år upp till tre gånger högre än i den genomsnittliga befolkningen.

När det gäller cancer bland brandmän har det gjorts flera studier i ämnet. Tre av dessa studier anses vara nyckelstudier inom området. Dessa tre viktiga studier av cancer hos brandmän utgör LeMasters meta-analys, the NIOSH Study and the Nordic Study. Var och en av dessa visar att brandmän löper signifikant högre risk att diagnostiseras med och dö i olika former av cancer än den genomsnittliga befolkningen.

 

Brandmän som släcker en brand från en brandbil exponeras för PAH och andra giftiga kemikalier.

Exponering för giftiga kemikalier och polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Orsaken till den högre risken att utveckla cancer är främst kopplad till den exponering för giftiga kemikalier som brandmän utsätts för i sitt arbete. När något brinner kommer den kemiska reaktionen som äger rum att producera avfallsprodukter inklusive ett flertal former av giftiga kemikalier, t.ex. cancerframkallande PAH-partiklar. På grund av de syntetiska material som används i dagens möbler och byggmaterial brinner bränder snabbare och med högre temperatur, och de frigör mer giftiga gaser än de gjorde förr i tiden, då man använder mer naturmaterial.

När brandmän bekämpar en brand, inuti eller utanför en byggnad, exponeras de för dessa farliga giftiga gaser. Genom att bära en andningsapparat kan de skydda sig, vilket minimerar inandningen av kemikalierna. Partiklarna kommer emellertid också att fastna på deras personliga skyddsutrustning, inklusive larmstället, rökdykardräkt, andningsmasker, stövlar och handskar. Det innebär att allt de rör vid kommer att bli förorenat och kontaminerat och att det finns stor risk att deras hud exponeras när den personliga skyddsutrustningen ska tas av.

De fann också PAH-kontaminering i alla uppmätta områden inne på stationerna, inklusive kontoren.

I en nyligen genomförd studie undersökte Professor Anna Stec, professor i brandkemi och toxicitet vid School of Physical Sciences and Computing vid University of Central Lancashire i England sambandet mellan exponering för PAH och den förhöjda cancerincidensen hos brandmän. Anna och hennes forskarkollegor fanns att kontamineringen av cancerframkallande PAH-partiklar ökade signifikant både på brandmännens hud och deras PPE-utrustning efter släckningsövningar. De fann också PAH-kontaminering i alla uppmätta områden inne på stationerna, inklusive kontoren. De använde sig av CSF (cancerslopefaktorer; en riskbedömningsparameter som har tagits fram av EPA. CSF är en beräkning av sannolikheten att en individ kommer att utveckla cancer om den utsätts för en specificerad mängd kemikalier (mg/kg) varje dag under en livstid.), resultatet indikerade även en markant förhöjd risk att utveckla cancer och den huvudsakliga exponeringen verkade vara via hudabsorption (vilket också var fallet i denna studie).

Forskarna fann PAH-kontaminering i alla uppmätta områden inne på stationerna.

Riskbedömning är avgörande

Dekontaminering spelar en viktig roll i att minska risken för brandmän att drabbas av cancer. En minimerad exponering för cancerogener skulle kunna rädda liv på lång sikt. De flesta brandmän är väl medvetna om riskerna, men kunskap är nyckeln. Det är viktigt att alla som arbetar på en brandstation känner till fakta och att alla vet vad de kan och bör göra för att hjälpa till att minimera kontaminering och återkontaminering.

En bra början är att göra en riskbedömning i syfte att identifiera de största farorna och riskerna samt för att fatta besluta kring vilka åtgärder som bör vidtas för att minska dessa risker.

De fem stegen i riskbedömningen är:

 1. Identifiera faror, dvs allt som kan vara skadligt.
 2. Fastställa vilka som kan skadas och hur.
 3. Bedöm riskerna och vidta åtgärder.
 4. För ett register över resultaten.
 5. Följ upp riskbedömningen.

Tips på hur du minimerar exponeringen:

 • Använd alltid personlig skyddsutrustning och en andningsapparat när du går in i ett brandområde eller eftersläcker/rör dig i ett brandhärjat område.
 • Använd alltid handskar under uppdragen eller övningarna.
 • Undvik att hud exponeras under släckning eller övning.
 • Se till att en kollega spolar av dig med vatten innan du tar av dig din skyddsutrustning.
 • Be en kollega hjälpa dig att ta av handskarna.
 • Om möjligt använd engångshandskar innan du hanterar någon av din andra personliga skyddsutrustning för att förhindra att huden på händerna exponeras.
 • Tvätta larmstället efter varje släckuppdrag eller övning. Lägg alla plagg i en plastpåse innan du skickar dem till tvätten. Detta hjälper till att minimera kontaminering av brandbilen och stationen när du återvänder.
 • Sanera din rökdykarutrustning, inklusive andningsmask, hjälm, stövlar och handskar.
 • För att undvika återkontaminering är det viktigt att ren och kontaminerad utrustning inte hanteras eller förvaras tillsammans på stationen.
 • Duscha alltid efter varje släckuppdrag eller övning. Använd kallt vatten i början för att se till att porerna i huden är stängda. Detta hjälper till att minska exponeringen av huden.
 • Se till att brandbilen rengörs noggrant efter varje släckuppdrag eller övning.
 • Försök att minimera områden och ytor på stationen där kontaminerad utrustning hanteras för att minimera spridningen av giftiga kemikalier i lokalerna.

Cancer risk among firefighters: a review and meta-analysis of 32 studies – Grace K LeMasters, Ash M Genaidy, Paul Succop, James Deddens, et al.

Studien genomfördes av forskare inom miljömedicin och leddes av Grace K LeMasters vid University of Cincinnati College of Medicine och publicerades 2006. LeMasters och hennes kollegor gjorde en sammanvägning av data från 32 mindre studier av brandmän med avseende på 20 olika cancertyper. Studien identifierade 10 olika cancertyper där brandmän hade en ökad risk att få diagnosen.

Läs hela studien här

 • Testikelcancer (102 % högre risk)
 • Multipelt myelom (53 % högre risk)
 • Non-Hodgkin-lymfom (51 % högre risk)
 • Hudcancer (39 % högre risk)
 • Prostatacancer (28 % högre risk)
 • Malignt melanom (32 % högre risk)
 • Hjärncancer (32 % högre risk)
 • Rektalcancer (29 % högre risk)
 • Magcancer (22 % högre risk)
 • Tjocktarmscancer (21 % högre risk)
 • Mesoteliom (100 % högre risk)
 • Rektalcancer (45 % högre risk)
 • Mun/svalg (40 % högre risk)
 • Matstrupscancer (39 % högre risk)
 • Tjocktarmscancer (31 % högre risk)
 • Njurcancer (29 % högre risk)
 • Lungcancer (10 % högre risk)
 • Mesothelioma (100% increase)
 • Rectum (45% increase)
 • Buccal/pharynx (40% increase)
 • Esophagus (39% increase)
 • Large intestine (31% increase)
 • Kidney (29% increase)
 • Lung (10% increase)

Cancer incidence among firefighters: 45 years of follow-up in five Nordic countries – Eero Pukkala, Jan Ivar Martinsen, Elisabete Weiderpass, et al.

Studien genomfördes av en grupp forskare från de fem nordiska länderna och publicerades 2014. I denna kohortstudie som inkluderade 16 422 brandmän från de fem nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, fann forskarna en ökad risk totalt för alla cancertyper hos brandmän liknande resultaten av NOISH-studien. Man fann dessutom en statistiskt signifikant ökad risk för att utveckla följande fem cancertyper.

Läs hela studien här

 • Prostatacancer (13 % högre risk)
  Den högsta risken hittades bland brandmän i åldern 30 – 49 år: (159 % högre risk)
 • Malignt melanom (25 % högre risk)
 • Icke-melanom hudcancer (33 % högre risk)
 • Mesoteliom hos brandmän över 70 år (159 % högre risk)
 • Lungadenocarcinom (29 % högre risk)
Contaminated Firefighter 660X480

Så rengör du din personliga skyddsutrustning

För att minimera risken för brandmän att drabbas av cancer måste vi minimera deras exponering för giftiga cancerogena kemikalier såsom PAH-partiklar. Ett sätt att göra detta är genom noggrann rengöring och sanering av den personliga skyddsutrustningen. Det finns några saker som man alltid ska ha i åtanke i samband med detta.

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.